Area prefixes starting with the area code 559, Fresno, California, Unites States

Area Code City
1-559-201-#### Chowchilla
1-559-202-#### Porterville
1-559-203-#### Clovis
1-559-204-#### Porterville
1-559-208-#### Fresno
1-559-210-#### San Joaquin
1-559-212-#### Hanford
1-559-213-#### Fresno
1-559-215-#### Fresno
1-559-217-#### Fresno
1-559-221-#### Fresno
1-559-222-#### Fresno
1-559-223-#### Chowchilla
1-559-224-#### Fresno
1-559-225-#### Fresno
1-559-226-#### Fresno
1-559-227-#### Fresno
1-559-228-#### Fresno
1-559-229-#### Fresno
1-559-230-#### Fresno
1-559-232-#### Madera
1-559-233-#### Fresno
1-559-234-#### Fresno
1-559-235-#### Dunlap
1-559-236-#### Hume
1-559-237-#### Fresno
1-559-238-#### Kingsburg
1-559-239-#### Lindsay
1-559-240-#### Fresno
1-559-241-#### Fresno
1-559-242-#### Mendota
1-559-243-#### Fresno
1-559-244-#### Fresno
1-559-245-#### Miramonte
1-559-246-#### Fresno
1-559-248-#### Fresno
1-559-249-#### Orange Cove
1-559-250-#### Fresno
1-559-251-#### Fresno
1-559-252-#### Fresno
1-559-253-#### Fresno
1-559-254-#### Parlier
1-559-255-#### Fresno
1-559-256-#### Fresno
1-559-257-#### Selma
1-559-258-#### Del Rey
1-559-259-#### Fresno
1-559-260-#### Fresno
1-559-261-#### Fresno
1-559-262-#### Fresno
1-559-263-#### Fresno
1-559-264-#### Fresno
1-559-265-#### Fresno
1-559-266-#### Fresno
1-559-267-#### Raymond
1-559-268-#### Fresno
1-559-269-#### Fresno
1-559-270-#### Fresno
1-559-271-#### Fresno
1-559-272-#### Fresno
1-559-273-#### Fresno
1-559-274-#### Fresno
1-559-275-#### Fresno
1-559-276-#### Fresno
1-559-277-#### Fresno
1-559-278-#### Fresno
1-559-279-#### Fresno
1-559-280-#### Visalia
1-559-281-#### Fresno
1-559-282-#### Avenal
1-559-283-#### Fresno
1-559-284-#### Fresno
1-559-285-#### Fresno
1-559-286-#### Fresno
1-559-287-#### Fresno
1-559-288-#### Fresno
1-559-289-#### Fresno
1-559-291-#### Fresno
1-559-292-#### Fresno
1-559-294-#### Fresno
1-559-295-#### Coalinga
1-559-296-#### Firebaugh
1-559-297-#### Clovis
1-559-298-#### Clovis
1-559-299-#### Clovis
1-559-300-#### Visalia
1-559-301-#### Fresno
1-559-302-#### Visalia
1-559-303-#### Visalia
1-559-304-#### Fresno
1-559-305-#### Reedley
1-559-306-#### Porterville
1-559-307-#### Fresno
1-559-308-#### Visalia
1-559-309-#### Hanford
1-559-310-#### Porterville
1-559-312-#### Fresno
1-559-313-#### Fresno
1-559-314-#### Fresno
1-559-315-#### Dinuba
1-559-316-#### Fowler
1-559-317-#### Fresno
1-559-318-#### Selma
1-559-320-#### Fresno
1-559-321-#### Fresno
1-559-322-#### Clovis
1-559-323-#### Clovis
1-559-324-#### Clovis
1-559-325-#### Clovis
1-559-326-#### Fresno
1-559-327-#### Clovis
1-559-328-#### Avenal
1-559-329-#### Tulare
1-559-331-#### Tulare
1-559-332-#### Squaw Valley
1-559-333-#### Porterville
1-559-334-#### Visalia
1-559-335-#### Hume
1-559-336-#### Miramonte
1-559-337-#### Badger
1-559-338-#### Dunlap
1-559-339-#### Porterville
1-559-340-#### Dunlap
1-559-341-#### Fresno
1-559-342-#### Pixley
1-559-343-#### Stratford
1-559-344-#### Fresno
1-559-345-#### Lemoore
1-559-346-#### Fresno
1-559-347-#### Fresno
1-559-348-#### Fresno
1-559-349-#### Fresno
1-559-350-#### Porterville
1-559-351-#### Fresno
1-559-352-#### Fresno
1-559-353-#### Fresno
1-559-354-#### Fresno
1-559-355-#### Fresno
1-559-356-#### Parlier
1-559-358-#### Tulare
1-559-359-#### Porterville
1-559-360-#### Fresno
1-559-361-#### Porterville
1-559-362-#### Hanford
1-559-363-#### Madera
1-559-364-#### San Joaquin
1-559-365-#### Fresno
1-559-366-#### Tulare
1-559-367-#### Fresno
1-559-369-#### Fresno
1-559-370-#### Three Rivers
1-559-372-#### Visalia
1-559-374-#### Fresno
1-559-375-#### Fresno
1-559-376-#### Terra Bella
1-559-380-#### Hanford
1-559-381-#### Hanford
1-559-382-#### Mendota
1-559-383-#### Avenal
1-559-384-#### Tulare
1-559-385-#### Fresno
1-559-386-#### Avenal
1-559-387-#### Clovis
1-559-388-#### Fresno
1-559-389-#### Fresno
1-559-390-#### Earlimart
1-559-391-#### Reedley
1-559-392-#### Clovis
1-559-393-#### Reedley
1-559-394-#### Fresno
1-559-395-#### Madera
1-559-396-#### Fresno
1-559-397-#### Dinuba
1-559-398-#### Badger
1-559-399-#### Sanger
1-559-400-#### Fresno
1-559-401-#### Avenal
1-559-402-#### Riverdale
1-559-403-#### Caruthers
1-559-404-#### Coalinga
1-559-405-#### Del Rey
1-559-406-#### Dinuba
1-559-407-#### Firebaugh
1-559-408-#### Fresno
1-559-410-#### Hanford
1-559-412-#### Fresno
1-559-415-#### Hanford
1-559-416-#### Madera
1-559-417-#### Fresno
1-559-418-#### Huron
1-559-419-#### Kingsburg
1-559-420-#### Fresno
1-559-421-#### Fresno
1-559-422-#### Laton
1-559-423-#### Lemoore
1-559-424-#### Mendota
1-559-425-#### Orange Cove
1-559-426-#### Parlier
1-559-427-#### Pixley
1-559-428-#### Riverdale
1-559-429-#### Visalia
1-559-430-#### Fresno
1-559-431-#### Fresno
1-559-432-#### Fresno
1-559-433-#### Fresno
1-559-434-#### Fresno
1-559-435-#### Fresno
1-559-436-#### Fresno
1-559-437-#### Fresno
1-559-438-#### Fresno
1-559-439-#### Fresno
1-559-440-#### Fresno
1-559-441-#### Fresno
1-559-442-#### Fresno
1-559-443-#### Fresno
1-559-444-#### Fresno
1-559-445-#### Fresno
1-559-446-#### Fresno
1-559-447-#### Fresno
1-559-448-#### Fresno
1-559-449-#### Fresno
1-559-450-#### Fresno
1-559-451-#### Fresno
1-559-452-#### Fresno
1-559-453-#### Fresno
1-559-454-#### Fresno
1-559-455-#### Fresno
1-559-456-#### Fresno
1-559-457-#### Fresno
1-559-458-#### Fresno
1-559-459-#### Fresno
1-559-460-#### Selma
1-559-461-#### Three Rivers
1-559-462-#### Springville
1-559-463-#### Stratford
1-559-464-#### Terra Bella
1-559-465-#### Three Rivers
1-559-466-#### Tipton
1-559-467-#### Tulare
1-559-468-#### Woodlake
1-559-469-#### Hanford
1-559-470-#### Fresno
1-559-471-#### Visalia
1-559-472-#### Fresno
1-559-473-#### Fresno
1-559-474-#### Madera
1-559-475-#### Fresno
1-559-476-#### Fresno
1-559-477-#### Fresno
1-559-478-#### Fresno
1-559-479-#### Madera
1-559-480-#### Reedley
1-559-481-#### Madera
1-559-482-#### Riverdale
1-559-483-#### Springville
1-559-484-#### Tipton
1-559-485-#### Fresno
1-559-486-#### Fresno
1-559-487-#### Fresno
1-559-488-#### Fresno
1-559-489-#### Fresno
1-559-490-#### Fresno
1-559-492-#### Fresno
1-559-493-#### Fresno
1-559-494-#### Fresno
1-559-495-#### Fresno
1-559-496-#### Fresno
1-559-497-#### Fresno
1-559-498-#### Fresno
1-559-499-#### Fresno
1-559-500-#### Fresno
1-559-501-#### Visalia
1-559-502-#### Porterville
1-559-503-#### Kingsburg
1-559-504-#### Coalinga
1-559-505-#### Madera
1-559-506-#### Hanford
1-559-507-#### Firebaugh
1-559-508-#### Chowchilla
1-559-512-#### Fresno
1-559-513-#### Fresno
1-559-514-#### Madera
1-559-515-#### Fresno
1-559-517-#### Madera
1-559-519-#### Fresno
1-559-520-#### Riverdale
1-559-521-#### Fresno
1-559-522-#### Lemon Cove
1-559-523-#### Pixley
1-559-524-#### Fresno
1-559-525-#### San Joaquin
1-559-526-#### Stratford
1-559-527-#### Terra Bella
1-559-528-#### Orosi
1-559-529-#### Tipton
1-559-530-#### Hanford
1-559-531-#### Tivy Valley
1-559-532-#### Woodlake
1-559-533-#### Chowchilla
1-559-534-#### Terra Bella
1-559-535-#### Terra Bella
1-559-536-#### Madera
1-559-537-#### Hanford
1-559-539-#### Springville
1-559-542-#### Springville
1-559-543-#### Huron
1-559-544-#### Porterville
1-559-546-#### Sanger
1-559-547-#### Fresno
1-559-549-#### Fresno
1-559-553-#### Visalia
1-559-554-#### Fresno
1-559-556-#### Tulare
1-559-558-####
1-559-560-#### Porterville
1-559-561-#### Three Rivers
1-559-562-#### Lindsay
1-559-564-#### Woodlake
1-559-565-#### Three Rivers
1-559-566-#### Three Rivers
1-559-567-#### Kerman
1-559-568-#### Lindsay
1-559-570-#### Fresno
1-559-572-#### Hanford
1-559-573-#### Fresno
1-559-575-####
1-559-577-#### Fresno
1-559-579-#### Fresno
1-559-580-#### Coarsegold
1-559-582-#### Hanford
1-559-583-#### Hanford
1-559-584-#### Hanford
1-559-585-#### Hanford
1-559-586-#### Lindsay
1-559-587-#### Hanford
1-559-588-#### Earlimart
1-559-589-#### Hanford
1-559-590-#### Dinuba
1-559-591-#### Dinuba
1-559-592-#### Exeter
1-559-593-#### Clovis
1-559-594-#### Exeter
1-559-595-#### Dinuba
1-559-596-#### Dinuba
1-559-597-#### Lemon Cove
1-559-598-####
1-559-600-#### Fresno
1-559-616-#### Visalia
1-559-618-#### Tivy Valley
1-559-622-#### Visalia
1-559-623-#### Visalia
1-559-624-#### Visalia
1-559-625-#### Visalia
1-559-626-#### Orange Cove
1-559-627-#### Visalia
1-559-630-#### San Joaquin
1-559-631-#### Tulare
1-559-632-#### Riverdale
1-559-633-#### Lemoore
1-559-634-#### Kingsburg
1-559-635-#### Visalia
1-559-636-#### Visalia
1-559-637-#### Reedley
1-559-638-#### Reedley
1-559-639-#### Hanford
1-559-640-#### Three Rivers
1-559-641-#### Oakhurst
1-559-642-#### Oakhurst
1-559-643-#### Reedley
1-559-644-#### Caruthers
1-559-645-#### Madera
1-559-646-#### Parlier
1-559-647-#### Fresno
1-559-648-#### Dinuba
1-559-650-#### Fresno
1-559-651-#### Visalia
1-559-654-#### Three Rivers
1-559-655-#### Mendota
1-559-657-#### Firebaugh
1-559-658-#### Oakhurst
1-559-659-#### Firebaugh
1-559-660-#### Madera
1-559-661-#### Madera
1-559-662-#### Madera
1-559-663-#### Chowchilla
1-559-664-#### Madera
1-559-665-#### Chowchilla
1-559-666-#### Fresno
1-559-667-#### Visalia
1-559-670-#### Hanford
1-559-671-#### Exeter
1-559-673-#### Madera
1-559-674-#### Madera
1-559-675-#### Madera
1-559-676-#### Coarsegold
1-559-677-#### Badger
1-559-678-#### Squaw Valley
1-559-679-#### Visalia
1-559-681-#### Fresno
1-559-682-#### Caruthers
1-559-683-#### Oakhurst
1-559-684-#### Tulare
1-559-685-#### Tulare
1-559-686-#### Tulare
1-559-687-#### Tulare
1-559-688-#### Tulare
1-559-689-#### Raymond
1-559-691-####
1-559-692-#### Bass Lake
1-559-693-#### San Joaquin
1-559-694-#### Firebaugh
1-559-696-#### Fresno
1-559-697-#### Visalia
1-559-698-#### San Joaquin
1-559-702-#### Woodlake
1-559-704-#### Fresno
1-559-706-#### Madera
1-559-707-#### Hanford
1-559-708-#### Fresno
1-559-709-#### Fresno
1-559-713-#### Visalia
1-559-715-#### Chowchilla
1-559-717-#### Avenal
1-559-718-#### Madera
1-559-719-#### Porterville
1-559-720-#### Fresno
1-559-723-#### Visalia
1-559-725-#### Dinuba
1-559-726-#### Sanger
1-559-730-#### Visalia
1-559-731-#### Visalia
1-559-732-#### Visalia
1-559-733-#### Visalia
1-559-734-#### Visalia
1-559-735-#### Visalia
1-559-736-#### Visalia
1-559-737-#### Visalia
1-559-738-#### Visalia
1-559-739-#### Visalia
1-559-740-#### Visalia
1-559-741-#### Visalia
1-559-742-#### Riverdale
1-559-743-#### Reedley
1-559-744-#### Springville
1-559-745-#### Three Rivers
1-559-746-#### Visalia
1-559-747-#### Visalia
1-559-748-#### Exeter
1-559-749-#### Visalia
1-559-750-#### Visalia
1-559-751-#### Earlimart
1-559-752-#### Tipton
1-559-756-#### Porterville
1-559-757-#### Pixley
1-559-759-#### Tulare
1-559-760-#### Coarsegold
1-559-761-#### Fresno
1-559-762-#### Corcoran
1-559-763-#### Huron
1-559-765-#### Clovis
1-559-769-#### Woodlake
1-559-771-#### Fresno
1-559-772-#### Hanford
1-559-776-#### Fresno
1-559-777-#### Fresno
1-559-778-#### Fresno
1-559-779-#### Fresno
1-559-780-#### Corcoran
1-559-781-#### Porterville
1-559-782-#### Porterville
1-559-783-#### Porterville
1-559-784-#### Porterville
1-559-786-#### Visalia
1-559-787-#### Sanger
1-559-788-#### Porterville
1-559-789-#### Porterville
1-559-790-#### Fresno
1-559-791-#### Porterville
1-559-792-#### Porterville
1-559-793-#### Porterville
1-559-797-#### Clovis
1-559-798-#### Visalia
1-559-799-#### Visalia
1-559-800-#### Fresno
1-559-801-#### Fresno
1-559-802-#### Visalia
1-559-803-#### Fresno
1-559-804-#### Visalia
1-559-805-#### Visalia
1-559-813-#### Fowler
1-559-816-#### Lemoore
1-559-817-#### Lemoore
1-559-819-#### Selma
1-559-821-#### Coalinga
1-559-822-#### Friant
1-559-823-#### Orange Cove
1-559-824-#### Fresno
1-559-827-#### Visalia
1-559-829-#### Cantua Creek
1-559-834-#### Fowler
1-559-836-#### Hanford
1-559-838-#### Exeter
1-559-840-#### Fresno
1-559-841-#### Shaver Lake
1-559-842-#### Kerman
1-559-843-#### Kerman
1-559-846-#### Kerman
1-559-847-#### Parlier
1-559-850-#### Onyx
1-559-851-#### Huron
1-559-852-#### Hanford
1-559-853-#### Porterville
1-559-855-#### Auberry
1-559-856-#### Selma
1-559-859-#### Kingsburg
1-559-860-#### Fresno
1-559-862-#### Clovis
1-559-864-#### Caruthers
1-559-865-#### Shaver Lake
1-559-866-#### Riverdale
1-559-867-#### Riverdale
1-559-868-#### O Neals
1-559-869-#### Kingsburg
1-559-871-#### Madera
1-559-875-#### Sanger
1-559-876-#### Sanger
1-559-877-#### Coarsegold
1-559-884-#### Riverdale
1-559-888-#### Del Rey
1-559-891-#### Selma
1-559-892-#### Fresno
1-559-893-#### Shaver Lake
1-559-895-#### Riverdale
1-559-896-#### Selma
1-559-897-#### Kingsburg
1-559-898-#### Selma
1-559-900-#### Fresno
1-559-901-#### Visalia
1-559-903-#### Fresno
1-559-904-#### Lemoore
1-559-905-#### Fresno
1-559-906-#### Fresno
1-559-907-#### Fresno
1-559-908-#### Fresno
1-559-909-#### Visalia
1-559-916-#### Fresno
1-559-917-#### Fresno
1-559-920-#### Porterville
1-559-921-#### Laton
1-559-922-#### Laton
1-559-923-#### Laton
1-559-924-#### Lemoore
1-559-925-#### Lemoore
1-559-927-#### Stratford
1-559-930-#### Fresno
1-559-933-#### Firebaugh
1-559-934-#### Coalinga
1-559-935-#### Coalinga
1-559-936-#### Visalia
1-559-940-#### Clovis
1-559-942-#### Caruthers
1-559-943-#### Del Rey
1-559-945-#### Huron
1-559-947-#### Stratford
1-559-949-#### Earlimart
1-559-960-#### Fresno
1-559-961-#### Coalinga
1-559-963-#### Laton
1-559-964-#### Laton
1-559-967-#### Visalia
1-559-970-#### Fresno
1-559-972-#### Visalia
1-559-974-#### Fresno
1-559-975-#### Madera
1-559-977-#### Fresno
1-559-978-#### Fresno
1-559-981-#### Fresno
1-559-991-#### Tulare
1-559-992-#### Corcoran
1-559-994-#### Fresno
1-559-997-#### Lemoore
1-559-998-#### Lemoore
1-559-999-#### Fresno